Înainte de a accesa Farm King / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, GDPR

Farm King este un serviciu online SAAS operat de catre societatea comerciala Centric IT.

Centric IT este înregistrata în "Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal".

Cu siguranță ai auzit deja de noul cadru legal european aplicabil în domeniul protecției datelor cu caracter personal. La prima vedere, lucrurile pot părea complicate, dar nu sunt, noi suntem aici să le simplificăm.

Începând cu data de 25 mai 2018 se va aplica Regulamentul European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, respectiv a datelor aparținând persoanelor fizice. Ca regulă generală, orice entitate, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea, este obligată să țină cont și să aplice noile cerințe, dacă utilizează date cu caracter personal ale unor persoane fizice aflate în Uniunea Europeană.

Ne dorim să fim mereu transparenți cu tine și vrem să ne asigurăm că ești bine informat cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam și scopurile în care acestea sunt utilizate.

Pe scurt, dorim să utilizăm datele cu caracter personal, pe care ni le transmiți sau pe care le colectam în derularea relației noastre de afaceri, pentru a continua să te informăm despre cele mai noi soluții, servicii și produse adaptate afacerii tale, despre cele mai importante evenimente de business și cele mai noi tehnologii.

Pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de acordul tău pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopuri comerciale. și pentru că știm că timpul tău este o resursă importantă și limitată, în perioada următoare, te vom contacta pentru a afla decizia ta în această privință.

Te asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a păstra în deplină siguranță datele cu caracter personal oferite și le vom folosi doar în scopurile permise de lege și de tine.

Pentru noi este foarte important să te informăm în detaliu despre modalitatea în care vom prelucra datele cu caracter personal la care avem acces. Astfel, în paragrafele care urmează, vei găsi mai multe informații cu privire la activitățile desfășurate în acest sens de compania noastră.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. DEFINIȚII

Date cu caracter personal ("Date Personale"): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorii de date cu caracter personal ("Operatorii" sau "S.C. CENTRIC IT S.R.L."): S.C. CENTRIC IT S.R.L., cu sediul în Cluj, loc. Sannicoara str. Grădinarilor, nr. 33, România, cod poștal 407042, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/290/2010, CUI 26548709, capital social subscris și integral vărsat de 200 lei, operator de date cu caracter personal.

Operatorul-Furnizor: este acel Operator cu care Clientul ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe Contracte.

Client: Persoana juridică sau orice formă de organizare prevăzută de lege care, deși nu este declarată de lege persoană juridică, are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu ce a încheiat sau urmează să încheie cel puțin un Contract cu oricare dintre Operatori.

Reprezentantul Clientului: acea persoană fizică având calitatea de reprezentant legal sau împuternicit al Clientului în relația cu CENTRIC IT, în vederea îndeplinirii de către acestea din urmă a obligațiilor legale prevăzute de legislația în domeniul protecției datelor personale și a exprimării acordului de prelucrare a datelor personale transmise și colectate în considerarea Contractului, pentru situațiile în care exprimarea unui astfel de acord este necesar.

Contract: reprezintă actul juridic încheiat cu unul dintre Operatori, cum ar fi cele în baza căruia Operatorul-Furnizor furnizează servicii de comunicații electronice și/sau servicii suplimentare și/sau vânzare/închiriere echipamente/furnizare de licențe.

Pentru scopurile prezentei Informări și ale Acordului de prelucrare date personale, orice referință la "Contract" se va înțelege că indicând toate contractele ce vor fi încheiate cu Operatorul-Furnizor.

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor din partea Operatorilor: [email protected].

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, în mod direct și sau indirect prin intermediul împuterniciților, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată: persoana fizică ale cărei Date Personale sunt obiect al Prelucrării Datelor Personale și care poate fi Reprezentantul Clientului definit mai sus, sau orice alte persoane fizice din cadrul organizației Clientului ale căror Date Personale sunt furnizate de Client către oricare dintre Operatori sau care pot fi colectate în vederea desfășurării activităților de Prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

Durata Prelucrării: Datele Personale colectate de oricare dintre Operatori vor fi prelucrate: (i) pe toată perioada executării Contractului, (ii) ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă de 3 ani, (iii) ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durată maximă prevăzută de aceasta, sau termenele de retenție prevăzute în politica de retenție stabilită la nivelul CENTRIC IT. În cazul transmiterii de comunicări comerciale, Datele Personale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de Reprezentantul Clientului în acest scop, dar nu mai mult de 3 ani de la data încetării Contractului sau, în cazul în care Clientul are încheiate mai multe Contracte cu oricare dintre Operatori, de la data încetării ultimului Contract.

Categorii de Destinatari ai Datelor Personale: Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: (i) societăți de recuperare creanțe; (ii) societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat; (iii) furnizori de software și/sau echipamente; (iv) alți subcontractori ai Operatorului-Furnizor precum și împuterniciți ai CENTRIC IT: (v) furnizori de servicii de call-center și asistentă clienți externalizate, (vi) autorități publice (ANCOM, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor etc.); (vii) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competențe să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora, (viii) furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorilor, ce oferă asistentă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanței echipamentelor și serviciilor furnizate de oricare dintre Operatori. De asemenea, Datele Personale vor putea fi comunicate unor destinatari precum: (i) companii de studii de piață/studii satisfacție clienți; (îi) partenerii contractuali ai oricăruia dintre Operatori, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate de aceștia, exclusiv pe baza acordului exprimat de către Reprezentantul Clientului în prealabil.

Companiile destinatare care prelucrează Date Personale în cadrul Uniunii Europene/Zona Economică Europeană se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și Operatorii. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a Contractului va fi necesar transferul Datelor Personale către destinatari din afara Uniunii Europene/Zona Economică Europeană sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, Operatorii vor solicita respectivilor destinatari să protejeze Datele Personale în conformitate cu cerințele legislației europene.

Comunicare: reprezintă orice informație schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului.

II. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE AVÂND CA TEMEI LEGAL ÎNCHEIEREA si EXECUTAREA CONTRACTULUI PRECUM si INTERESUL LEGITIM AL OPERATORULUI

A. Datele Personale furnizate de Client în legătură cu Persoanele vizate, precum: a. datele de identificare incluse în documentele de identitate, în documentele care împuternicesc orice persoană fizică să reprezinte Clientul în relația cu oricare dintre Operatori precum și cele incluse în documentele care atestă calitatea/funcția ocupată în cadrul organizației Clientului (de exemplu nume, prenume, domiciliu, CNP, serie, număr act de identitate), b. date de contact: adresă de e-mail, telefon fix/mobil, fax, c. sediu social/puncte de lucru/adrese de facturare/ adrese de instalare servicii/livrare echipamente și adrese de corespondența, d. funcția ocupată în cadrul organizației Clientului, sunt necesare pentru ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, instalarea, activarea și furnizarea serviciilor, livrarea echipamentelor, furnizarea licențelor, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații. Refuzul Clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea Operatorului-Furnizor de a oferta și furniza serviciile și produsele pe care acesta le comercializează.

Clientul este obligat să înștiințeze Operatorul-Furnizor în cazul oricărei modificări privind persoana sau Datele Personale ale Reprezentantului Clientului precum și oricărei alte Persoane vizate prin transmiterea unui email către [email protected].

B. Datele personale de mai jos: a. datele de consum, ale servicilor ce fac obiectul Contractului, b. date comerciale (cum ar fi valoarea facturii, modalitățile de plată, termenul de plată și istoricul plăților, preferințele de plată a facturii), vor putea fi prelucrate de Operatorul-Furnizor în următoarele scopuri: a. ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, instalarea, activarea și furnizarea serviciilor, livrarea echipamentelor, furnizarea licențelor, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații; b. furnizarea serviciului de relații cu clienții, transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistentă tehnică; e. detectarea și prevenirea fraudelor la activarea și în utilizarea serviciilor ce fac obiectul Contractului; h. efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață etc.

III. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPUL DETERMINĂRII BONITĂȚII și SOLVABILITĂȚII

Datele Personale prevăzute la punctul II B de mai sus vor putea fi prelucrate de către Operatorul-Furnizor în scopul determinării bonității și a gradului de risc de datorii și de fraudă.

IV. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPUL TRANSMITERIl DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI OFERTE PERSONALIZATE PE BAZA UNUI PROFIL DE CLIENT

Operatorii pot prelucra Datele Personale menționate la punctele A și B de mai sus, exclusiv pe baza opțiunii Reprezentantului Clientului exprimată în prealabil, pe baza profilului de Client, în scopul efectuării de comunicări comerciale și transmiterii de oferte personalizate pentru produsele și serviciile oferite de către CENTRIC IT și/sau pentru cele oferite de partenerii contractuali ai acestora, prin utilizarea următoarelor mijloace de comunicare: apeluri telefonice, scrisori, corespondență electronică.

V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE OPERATORUL-FURNIZOR SAU DE CĂTRE OPERATORI ÎMPREUNĂ

În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: a. dreptul de '" fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operatori; b. dreptul de a obține din partea Operatorilor a confirmării faptului că aceștia prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioadă de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri; c. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora; d. dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal; e. dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: Persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, Persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul-Furnizor sau Operatorii împreună nu mai au nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar Persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când Persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului- Furnizor sau ale Operatorilor împreună prevalează asupra celor ale Persoanei vizate; f. dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de Persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către Persoana vizată a acestor date către un alt operator; g. dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratult și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale, pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. în caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, Persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executări Contractului; h. posibilitatea Persoanei vizate de a solicita Operatorilor de a nu face obiectul unei decizii bazate exclus pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească Persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, Persoana vizată are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare; i. dreptul de a depune o plângere în fața Autorități Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); j. dreptul de a se adresa justiției.

Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute la literele a)-h) de mai sus, după cum urmează: poate înainta către Operatorul-Furnizor o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă prin poștă la sediul social indicat în prezenta Informare;

VI. PRELUCRAREA SECURIZATĂ A DATELOR PERSONALE

Vă informăm că Datele Personale vor fi prelucrate de către Operatori cu respectarea tuturor drepturilor Persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotrivă accesului ilicit sau neautorizat. Aceste măsuri pot consta în limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea Datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc.

Vrei să te contactăm?